IMG_9088

Medezeggenschapsraad

Op school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

In de MR wordt meegedacht over de ontwikkelingen op school. Het bestuur en de directie worden door de raad geadviseerd. In de MR zijn leerkrachten en ouders vertegenwoordigd.

MR-leden

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding en praat en stemt over beleidsplannen die door de directie worden ingebracht.

Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer zesmaal per jaar. De vergaderingen starten om 19:30 uur en zijn openbaar. U bent van harte welkom.

Contact

Heb je vragen of wil je iets kwijt aan de MR? Schroom niet om een van de MR-leden aan te spreken! Je kunt ook contact opnemen via: mr.gaerde@opoz.nl.